Mariánský kult. Co na to Bible?

Mariánský kult, kult Panny Marie, Marie Spoluvykupitelka, Marie Královna Nebes. Co na to Bible?

Není pochyb o tom, že Marie byla vzácná a bohabojná žena, když si jí Bůh vybral. Nikde ale v Bibli nestojí, že Marie byla vzata do Nebe a je tam s Ježíšem. Marie není žádná Spoluvykupitelka, Prostřednice ani Orodovnice, která se u Boha přimlouvá za lidi! Kdo tvrdí, že tomu tak je, podléhá učení démonů, démonickému kultu, což je proti Bohu! Marie byla hříšná (1. Jan 1,8-10), měla smrtelné tělo a zemřela. Marie (její duše), stejně miliony dalších křesťanů, čeká na Ježíšův příchod, vzkříšení.

„Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi.“
1.Korintským 15,20-23

Duše mrtvého člověka se do vzkříšení nachází v „říši ticha“. Jde o duchovní prostor, které se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí. V tomto prostoru jsou pro den soudu „uloženy“ duše křesťanů a hříšníků. „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

Video: Mariánský kult
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Pokud se někde lidem Marie zjevuje – Zjevení Panny Marie v Garabandalu, není to Boží dílo, ale dílo satana a démonů!

Marie je pro mnohé katolíky modla (klaní se falešnému bohu), a to je hřích.

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Exodus 20,4-6

Klanět se máme výhradně biblickému Bohu.

„To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Matouš 4,9-10

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Zjevení 19,10

Je pouze jeden prostředním mezi člověkem a Bohem, a to je Ježíš Kristus!

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
1. Timoteus 2,5-6

„Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
Skutky 4,11-12

Marie není přímluvce v Nebi. Pouze Ježíš je po Boží pravici a prosí za nás!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Římanům 8,34

Nevytvářej si modly

Ani Ježíš svou matku nijak nevyvyšoval.

„Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“
Lukáš 11:27,28

„Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“
Matouš 12,47-50

Katolíci často argumentují veršem ze Zjevení:

„Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.“
Zjevení 12,1

Výklad výše uvedeného verše. Tato souvislost je se satanem, Babylonem (padlou církví – s největší pravděpodobností římsko-katolickou). Žena v tomto případě symbolizuje Kristovu církev.

Nutno také podotknout, že ve Zjevení se též píše o nevěstce, která symbolizuje padlou církev…

„Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“
Zjevení 17,1-5

Marie je římskou církví oslavována za božskou bytost. A to je velmi špatné! Kdo přijímá Mariánský kult, říká, že Bůh je lhář. Pokud se modlíte k Marii, modlíte se k falešnému bohu – démonům!

Přímluvné modlitby
Na místě není soupeření nebo nenávist ke katolíkům. Na místě jsou naše přímluvné modlitby. Modleme se i za papeže, který je hlavní představitel katolické církve.