Mariánský kult. Co na to Bible?

Mariánský kult, kult Panny Marie, Marie Spoluvykupitelka, Marie Královna Nebes. Co na to Bible?

Není pochyb o tom, že Marie byla vzácná a bohabojná žena, když si jí Bůh vybral. Ovšem nikde v Bibli nestojí, že Marie byla vzata do nebe a je s Ježíšem. Marie není žádná Spoluvykupitelka, Prostřednice ani Orodovnice, která se u Boha přimlouvá za lidi! Kdo tvrdí opak, podléhá démonickému učení (démonům), démonickému kultu, což je proti Bohu! Marie byla hříšná (1. Jan 1,8-10), měla smrtelné tělo a zemřela. Bible nám říká, že mrtví nevědí vůbec nic (Kazatel 9,5),  nechválí Boha (Žalmy 115,17), nevzpomínají na Boha (Žalmy 6,6). Mrtvý křesťan čeká na vzkříšení, které nastane ve chvíli, kdy přijde Ježíš podruhé. V Písmu jasně stojí: 1.Korintským 15,23: „Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi.“, Jan 14,2-4: „V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“.

Video: Mariánský kult
Nahláste nám prosím nefunkční video

Pokud se někde lidem Marie zjevuje – Zjevení Panny Marie v Garabandalu, není to Boží dílo, ale dílo satana a démonů!

Marie je pro mnohé katolíky modla (klaní se falešnému bohu), a to se Bohu velmi hnusí…

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Klanět se máme výhradně Bohu…

Matouš 4,9-10: „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Zjevení 19,10: „Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

Je pouze jeden prostředním mezi člověkem a Bohem, a to je Ježíš Kristus (!)…

1. Timoteus 2,5-6: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

Skutky 4,11-12: „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Marie není přímluvce v nebi. Pouze Ježíš je po Boží pravici a prosí za nás (!)…

Římanům 8,34: „Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“

Nevytvářej si modly

Ani Ježíš svou matku nijak nevyvyšoval…

Lukáš 11:27,28: „Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“

Matouš 12:47-50: „Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“

Katolíci často argumentují veršem ze Zjevení…

Zjevení 12,1: „Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.“

1/ Zjevení je z budoucnosti. 2/ Tato souvislost je se satanem, padlým Babylonem (padlou církví – s nějvětší pravděpodobností římsko-katolickou). Žena v tomto případě symbolizuje Ježíšovu církev – skutečné křesťany, kteří budou po Ježíšově druhém příchodu bydlet s Bohem.

Nutno také podotknout, že ve Zjevení se též píše o nevěstce, která symbolizuje padlou církev…

Zjevení 17,1-5: „Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“ A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva 5a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“

Marie je římskou církví oslavována za božskou bytost. A to je velmi špatné! Kdo přijímá Mariánský kult, říká, že Bůh je lhář. Pokud se modlíte k Marii, modlíte se k falešnému bohu – démonům! Otevíráte svou duši zlu a to pro vás bude mít fatální důsledky.

Zalinkuj: