Konec světa: VELIKÁ ZNAMENÍ Z NEBE

Poslední roky vidíme veliká znamení z nebe. To nikdo nemůže popřít. Stačí sledovat videa na YouTube. Tentok rok vidíme veliká znamení z nebe nejen v noci, ale i přes den. Kouněte na video…

Bůh nám tím sděluje, že žijeme v posledních časech…
Lukáš: 21,5-19:
Znamení času
„Někteří si povídali, jak je chrám krásný – ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“
„Mistře, kdy to bude?“ zeptali se ho. „Jaké bude znamení času, kdy se to má stát?“
„Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec.“
Tehdy jim řekl: „Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.
Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte život!“

Znamení z nebe. Co nám tím Pán chce dál říct? Pán nám říká toto: JE TO TADY, SVĚT JAK HO ZNÁTE, KONČÍ. NÁSLEDUJTE JEŽÍŠE KRISTA, KTERÝ JE JEDINÁ MOŽNÁ CESTA K BOHU. ČIŇTE POKÁNÍ A NECHTE SE POKŘTÍT. ODMÍTNĚTE SATANA, ZLO I ZLÉ LIDI.

Matouš 6, 19-21:
„Nehromaďte si bohatství zde na zemi, kde může zrezivět, padnout napospas molům nebo zlodějům. Ukládejte si poklady v nebi, kde nepodlehnou žádné zkáze a ani je žádný zloděj nevykope a neukradne. Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce.“

Na závěr jen dodávám, že zvuky polnic zní celou zemí min. od roku 2011, více článek Záhadné zvuky Země. Bude konec světa?. Nelze nezmínit červené řeky, které též předznamenávají definitivní konec světa (druhý příchod Ježíše), videa zde.

Videa: zvuky polnic zní celou zemí, rok 2016

Zalinkuj: