Kdo je Duch Svatý?

Kdo je Duch Svatý?
Duch Svatý je Bůh. Bůh existuje ve třech osobách – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Duch Svatý je duchovní hlas, Přímluvce, který křesťany vede jejich životem, posiluje je v těžkých životních situacích, ukazuje jim tu správnou cestu, varuje je před satanovou lstivostí a manipulátorstvím. Duch Svatý může dát křesťanům i nadpřirozené schopnosti. Skrz Ducha Svatého k nám hovoří Bůh. Kde je Duch Svatý, tam je živý Bůh.

Kdo není Duch Svatý?
Duch Svatý není žádný manipulátor, neovládá lidi, nedělá z nich otroky a loutky, jako satan a démoni. Duch Svatý v žádném případě nepřebírá kontrolu na lidským životem. Je tady od toho, aby člověka nenásilně učil, pomáhal mu poznávat Boha a jeho svět. Hlas (pomoc) Ducha Svatého lze utlumit či dokonce odmítnout, což bohužel někdy děláme 🙁

Jak poznám, že jde o Ducha Svatého a ne o satana?
To skutečný křesťan pozná. Je důležité rozpoznávat vnitřní hlasy/pochody a být k nim mimořádně vnímavý. To bezbožný člověk nemůže pochopit. Skrz Ducha Svatého k nám často Bůh promlouvá (upozorňuje nás na něco, žádá po nás něco atd.). Já to například poznám  tak, že mi Duch Svatý bez předchozího upozornění vnukne myšlenku, je to v jednom okamžiku, je to jako blesk z čistého nebe, v tu chvíli přestanu dělat veškerou činnost a hluboce se zamyslím, udělá se mi moc dobře (fyzicky i psychicky), cítím se jako jiný člověk, prostě cítím živého Boha. V tu chvíli vím, že je to od Boha, nemám o tom nejmenší pochybnost, prostě to vím. Pokud chcete, by k vám Bůh skrz Ducha Svatého promlouval, proste Ho o to, vykonejte křest Duchem Svatým. On vám dá Ducha Svatého, vždyť nám to slíbil.

Křest v Duchu Svatém
Během vodního křtu je dobré se modlit i pro přest Duchem Svatým. Ať na dotyčného sesoutoupí Duch Svatý a vede ho.

Věříme v trojjediného Boha
Věříme v trojjediného Boha: Otce, Syna  a Ducha Svatého. Je to jeden Bůh ve třech osobách. Bůh je v nebi, Ježíš je po pravici Otce a Duch Svatý je tady na zemi a pomáhá nám.

Bible byla napsána pod vedením Ducha Svatého.  Pojďme se tedy Podívat do Bible:

Duch Svatý je součástí Boží trojice:
Matouš 28,19–20: „Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.““

Duch Svatý nás vede v uctívání Boha:
Jan 4,23.24: „Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“

Duch Svatý nám pomáhá v každé situaci, prosí za nás:
Římanůn 8,26-27 – „Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“

Dovol Duchu Svatému, aby tě naplňoval a vedl:
Efezkým 5,15-20: „Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“

Duch Svatý nás vede a je s námi pořád:
Jan 14,16-17: „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“

Dar Ducha Svatého je vnímáno jako znovuzrození:
Jan 3,5–7: „Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.“

Žádej Boha o Ducha Svatého. Duch svatý tě pak bude vést správnou cestou:
Lukáš 11,13: „Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“

Duch Svatý je s námi i ve složitých životních situacích. Duch Svatý je Bůh žijící uvnitř věřících:
Matouš 18,19-20: „Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

Duch Svatý ti říká, co máš hovořit. Dává ti svobodu, smělost:
Skutky 4,29: „Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky! Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“

Duch Svatý může být vylit na bezbožné lidi:
Skutky 10,44-48: „Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.“

Zalinkuj: