Jsem přesvědčen, že žijeme v posledních časech

Jsem přesvědčen, že žijeme v posledních časech. Konec tohoto světa se nezadržitelně blíží. Stačí znát bibli. Nikomu svůj názor nevnucuju.

1/ Žijeme v těžkých časech – válečné konflikty, přírodní katastrofy (povodně, zemětřesení, hurykány…). Vemte si, kolik je poslední dobou hurykánů, zeměstřešení… Jako nikdy v minulosti! Bible o tom hovoří:

Matouš 24,6-8: „Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“

konec světa

2/ Dneska jsou lidé zlí, nepřející. Vzrůstá kriminalita – loupeže, vraždy… Hranice toho, co ještě přijatelné, se velmi posunula. Mnoho lidí je zadlužených, i díky tomu vzniká posedlost penězi. Bible o tom hovoří:

2. Timoteus 3,1-5: „Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“

3/ Všude kam se podíváme, vidíme okultismus. Stačí se jen podívat na televizi, kde je doslova exploze okultismu. Za okultismus je považováno: věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, meditace, psychotronika, astrologie, woodoo, jasnovidectví, kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, atd. Bible o těchto zakázaných praktikách hovoří jasně:

Deuteronomium 18:10 – 12: „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“

4/ Falešných proroků a kristů je po celém světě čím dál víc. Mějte ale na paměti, že největší podvod teprve satan chystá! Bude to satanovo napodobení Ježíše Krista! Satan na sebe může vzít podobu člověka. Bible:

Matouš 24,4.5: „Ježíš jim odpověděl: ‚Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.‘“

Matouš 24,23-25 – „Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“

Příchod Ježíše nastane takto a ne jinak:
Matouš 24,26-27 – „Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“

Příchod Ježíše

5/ Antikrist. Antikrist = proti Kristu. Antikristů je čím dál víc. Antikrist s velkým „A“ (ten hlavní Antikrist, který bude vládnout 7 let a vyvolá nukleární válku) přijde na konci věků. Bible:

1. list Janův 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

2. Tesalonický 2,8–10: “A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“

1. list Janův 2,22: “Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.”

gay

6/ Exploze homosexuality. V tomto směru se také velmi posunula hranice přijatelnosti. Homosexualita začíná být pro mnohé přijatelná (dokonce i pro Vatikán!), normální (registrované partnerství, osvojování dětí homosexuály apod.). Homosexulita je hřích. Pro Boha je to ohavnost, podobně jako věštění (okultismus). Bible o homosexualitě hovoří na mnoha místech:

Leviticus 18, 22: „S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“

Leviticus 20, 13: „Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.“

1. Korintským 6, 9-10: „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“

1. Timoteovi 1, 8-11: „Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.“

Judův 1, 7: „Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.“

7/ Pálení slunce. – čtvrtá polnice.

Zjevení Janovo 16,8 – „Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“

8/ Zvuky polnice již několik let zní celou zemí. O polnicích více zde.

***********

Jsem přesvědčen, že žijeme v posledních časech. Jste připraveni na pozemskou smrt, biblický Armagedon? Ježíš je vaše záchrana! Ježíš nabízí život věčný, život bez stresu, nemocí…

Zalinkuj: