Je spiritismus podvod?

Spiritismus je součástí okultismu. Za okultismus mj. považujeme: astrologii, věštění, horoskopy, čarodějnictví, woodoo, jasnovidectví, trancendentální meditaci, telekinezi, reiki, proutkaření atd.

Určitě znáte spiritismus z filmů, kdy médium vyvolává a komunikuje s duchy zemřelých lidí. Myslíte si, že je to podvod? Ano, ale je to podvod, za kterým stojí satan a padlí andělé (démoni). Při některých spiritistických seancích se skutečně lidem zjevují jisté nadpřirozené bytosti. Satan takto předvádí lidem podobu jejich zesnulých příbuzných či přátel. Satan dokáže dokonale napodobit jejich vzhled, slova i hlas. Lidé jsou pak potěšení, že jejich milovaní s nimi hovoří ze záhrobí nebo dokonce z nebe. I tak pracuje satan a démoni. Proč to satan dělá? Jde mu o věčnou smrt lidí.

Podobně (a z těchto důvodů) satan lidem zjevuje různé mimozemšťany a létající talíře.

Proč jde o satanův podvod?
Bible (Bůh) nám říká, že mrtví nevědí nic, nepřemýšlejí, nechválí Boha…

Kazatel 9,5-6: „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Židům 9,27: „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“

Žalm 115,17: „Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“

Žalmy 146,4: „Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.“

Žalmy 6,6: „Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“

Bible nás před spiritismem varuje…

Deuteronomium 18,11: „ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.“

Izaiáš 8,19- 20: „A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.“

1. Paralipomenon 10,13-14: „Saul zemřel pro svou věrolomnost, když se zpronevěřil Hospodinu, Hospodinovu slovu, které nezachoval, a také se doptával ducha zemřelého, aby se dotázal na radu, a nedotazoval se Hospodina.“

Nezajímejte se o spiritismus, nevyvolávejte duchy zemřelých lidí. Takové lidi čeká věčné zatracení.

Zalinkuj: