Je Magog Rusko a Gog Putin?

Ruská invaze na Krym proběhla začátkem roku 2014. Následně nastala invaze Ruska na východní Ukrajinu. Svět byl šokován. Přístup politků zcela selhal. Ekonomické sankce sice sráží ruskou ekonomiku, ale selhávají a v budoucnu selhávat budou  – stejně jako sankce na Severní Koreu. Selhala Amerika i Evropská unie.

Svými činy Putin vyhlásil světu válku. Ano, mír už dávno není. To je potřeba si uvědomit. Putina dnes musíme považovat za agresora, válečného zločince a masového vraha. Putin svou agresí a lží svět varuje, čeho všeho je schopen. Je to velmi nebezpečný člověk!

Je Magog Rusko a Gog Putin?
Z biblického proroctví víme, že v posledních časech se odehrají dva útoky, které budou ve finále namířeny proti státu Izrael. První útok na Izrael zinscenuje Gog ze země Magog (nejedná se o Antikrista), který zemře. Druhý útok vyvolá biblický Antikrist, který bude zajat a zemře v ohnivém jezeře. Tyto útoky nemusí znamenat světovou válku!

Můj výklad Bible: Magog je s největší pravděpodobností současné Rusko. Bible: „Přitáhnu tě a vyvleču z dalekého severu a zavedu tě na hory Izraele“ (Ezechiel). Jiný překlad Bible: „Vyjdeš ze svého místa, z nejzazšího severu, ty i mnoho národů s tebou, všichni jezdci na koních, velké shromáždění, velké vojsko“. Nejzažší severní země od Izraele je Rusko. Rusko je největší stát světa, jehož hranice sahají až na daleký sever. Magog je také území, kde se po tisíciletém království shromáždí obrovské množství vzkříšených lidí, kteří budou chtít dobít Jeruzalém. To obrovské množství lidí bude potřebovat obrovské území – v tu dobu už bývalé Rusko. Bible: „„Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město“ (Zjevení Janovo).

mapa
Mapa z roku 1854 lokalizuje Magog (dnešní území Ruské federace)

Gog může být ruský prezident Vladimir Putin. Přesně to ale samozřejmě nevím. K němu se připojí ještě i další státy. Z Bible je patrné, že se jedná o tyto státy: Turecko (Gomer, Meshech, Tubal, Togarmah), Írán (Persia), Pákistán, Afghánistán, Súdán (Cush), Somálsko, Etiope, část Libye (Put).

Putin

Přesně podle Bible: Izrael ochrání Bůh, Magog utrpí porážku. Židé se budou ještě masivněji vracet do Izraele (což se už děje – zejména ze strachu před migranty).

Proč by mělo Rusko napadnout Izrael?
1. Izrael je vlastník nejmodernějších jaderných zbraní. Disponují kosmickou raketou Shavit, která může nést jaderné zbraně a získat mezikontinentální dosah. Rusko v současnosti disponuje neefektivními jadernými zbraněmi. Rusko vyrábí rakety Topol-M (rakety na autech), které mohou nést jaderné hlavice. Jenže tyto rakety mají malý dolet, jsou silně nespolehlivé a nepřesné. Rusové sice mají ještě pár raket Satan z dob SSSR, ovšem o jejich funkčnosti lze pochybovat. Ukrajinský výrobce raket z pochopitelných důvodů s Ruskem ukončil spolupráci. Jaderné zbraně se musí udržovat, neustále v nich totiž probíhají chemické reakce. Jaderná zbraň se musí pořád kontrolovat a udržovat, jinak může být nefunkční a nebezpečná pro samého majitele. Vhledem k těmto okolnostem lze Rusko považovat za časovanou bombu. Také je potřeba připomenout, že Rusku chybí zbraňové plutonium, které v 90. letech minulého století prodal Jelcin za pakatel Americe. V té době došlo (na základě dohody) k zabetonování všech atomových raketových bunkrů v Rusku. Co lze na ruské armádě vyzdvihnout, je počet tanků, kterými disponuje (12 000).

2. Přes Izrael by se Rusko dostalo ke Středozemnímu moři, což by bylo pro ně velmi výhodné.

3. Izrael má na svém uzemí nová obrovská naleziště ropy a zemního plynu.

Armagedon – útok na Izrael
První útok na Izrael skončil, Gog zemřel (může to být politická nebo duchovní smrt, ztráta moci…). Antikrist ovládá světové ekonomiky – všechny lidi (třeba prostřednictvím peněz – finančních společností, které vlastní jeho velmi zámožná rodina). Kdo je moudrý, může Antikrista identifikovat číslem 666. Antikrist uzavře smlouvu s Izraelem, poté ale proti němu povede boj. Tento boj Bible nazývá jako Armagedon.  Nastane „velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude“. Myslíte si, že nastane jaderná válka vyvolaná Antikristem? Pravděpodobně ne. Ten útok může být politický, finanční, hackerský, lživá propaganda (i na internetu)… Například: Antikrist může chtít po Izraeli ještě větší úroky za poskytnuté půjčky (státní dluh). To soužení může být jiné, než nukleární válka – zadlužení lidé a státy, uprchlíci, psychologický teror prostřednictvím schvalovaných zákonů… Ježíš přece příjde velmi nečekaně – jako zloděj v noci, bude to jako za dnů Noe! Jisté je, že Antikrist bude zajat a uvržen do ohnivého jezera (peklo). Po jeho smrti nastane konec tohoto světa – druhý příchod Ježíše Krista.

Je možné, že v době soužení žijeme nyní a Ježíš může přijít třeba zítra! Čiňte pokání!

Bible o prvním útoku na Izrael (Gog, Magog):

Ezechiel 38,14-23 – „Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi – Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se k tobě připojí – samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti tě, Gogu, přivedu proti své zemi, aby mě národy poznaly, až se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že tě přivedu proti nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky – na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.““

Gogova porážka
Ezechiel 38,1-16 – „Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni – Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu! Přivedu si tě. Přitáhnu tě a vyvleču z dalekého severu a zavedu tě na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a už nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že já Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle – už to přichází, už se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně – štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist ty, kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm pohřbí Goga se všemi jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle ní znamení, aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna.“

V tomto článku je uvedený můj výklad Bible. Všechno si v Bibli ověřujte!

Zalinkuj: