Jak je to s peklem. Existuje peklo?

Jak je to s „peklem“? Existuje „peklo“? Je snad „peklo“ někde v nitru naší planety? Existuje život po pozemské smrti v „pekle“ nebo Nebi?

Podle některých lidí je „peklo“ strašné místo v nitru Země, kde jsou už nyní trýzněny duše bezbožných lidí a neposlušných křesťanů. Jedna žena tvrdí, že jí Bůh ukázal „peklo“, kde viděla mnoho lidí v pekelném ohni (včetně zesnulého papeže Jana Pavla II.). Nepochybuji o tom, že ta žena něco viděla! Dokonce nepochybuji o tom, že viděla zesnulého papeže Jana Pavla II.! Ovšem nebylo to od Boha, ale od satana. Je to stejné jako při spiristických seancích, kdy se provádí komunikace s „duchy zemřelých“. V těchto případech ale nejde o duchy zemřelých, ale o věrné služebníky satana – démony! Bible se o tom zmiňuje:

2. Korintským 11,14-15 – „A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“

Proč to nemohlo být od Boha? „Peklo“ totiž v současnosti neexistuje (v podobě mučení hříšných lidí). Protože mrtví nevědí nic, nevzpomínají, nechválí Boha…

Kazatel 9,5-6 – „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Kazatel 9,10 – „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“

Job 7,9 – „Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“

Židům 9,27 – „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“

Žalm 115,17 – „Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“

Žalmy 146,4 – „Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.“

Žalmy 6,6 – „Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“

A hlavně ještě nebyl poslední soud! Zemřelí lidé čekají na poslední soud. Na konci věků budou vzkříšeni a souzeni…

1. Tesalonickým 4,16 – „Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.“

2. Petrova 2,9 – „Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu.“ ( pozn. – ne tedy hned po smrti člověka!)

Jan 5,28 – „Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“

1. Korintským 15,52 – „Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“

Duši člověka lze zabít. Satan sice mnoha lidem nalhává, že duše je nesmrtelná. To je ale velký satanův podvod, falešné učení! Kdo zná Bibli, tak ví, že na konci věků dojde ke zničení bezbožných duší…

Zjevení 20,12-15 – „Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“

Bůh: Ezechiel 18,4,20 – Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře.

Bileám: Numeri 23,10 – Kdo spočítá Jákobův prach, kdo sečte čtvrtinu Izraele? Kéž by zemřela má duše smrtí přímých a můj konec ať je jako jeho!

Bůh: Ezechiel 13,19- Znesvětily jste mě před mým lidem za hrst ječmene a za kus chleba, abyste usmrtily duše, které nemají zemřít, a abyste darovaly život duším, které nemají žít,“

Nebo si snad myslíte, že Bůh bude navždy dohlížet na trýznění bezbožných lidí? Na to je Bůh příliš dobrý…  Bůh je láska, milosrdný a laskavý. Prostě a jednoduše je zneškodní. Nebudou vyjímky! Bible:

Malachiáš 3,19 –  „Hle, už přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest!“

„Peklo“
Ale nyní pojďme ještě zpátky k „peklu“. Bible spíše nazývá „peklo“ jako ohnivé jezero nebo ohnivá pec. Například:

Matouš 13, 49-50 – „Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Zničení satana a Antikrista
Zjevení 20,10 – „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ *

Ano, satan nikdy nebude vůdcem „pekla“, jak nám to prezentují pohádky. On bude zničen a moc dobře to ví už nyní! Proto chce sebou strhnout co nejvíc lidí…

satan

Závěr
I když „peklo“ jako takové ještě není, neznamená to, že se nemáme bát Boha a nečinit pokání. Nikdy nevíte, kdy vás může zastihnout smrt. Proto bděte! Važme si toho, že doba milosti je ještě v platnosti. Ta však nebude věčně, vždyť už celé roky zní celou zemí zvuky polnice, které předznamenávají návrat Ježíše Krista (konec tohoto světa).

Mějte bázeň před Bohem! Závěrečná výzva před koncem světa nás vyzývá pokloňte se Bohu:
Zjevení 14, 6-12 – „Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Pravdu hledejte v Bibli. Čtěte Bibli a ptejte se Boha.

* Biblické slovo „na věky“ znamená „omezenou dobu“ nebo „do konce věků“. V Bibli  je slovo „navěky“ dáváno do souvislosti s věcmi, které již skončily, a to na mnoha místech.  Například v Jonášově případě „navěky“ znamená „tři dny a noci.“

Doporučuji si přečíst tento článek: Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?

Zalinkuj: