Izrael – Nádherná země

Izrael. Nádherná země, vyvolený národ, věčný izraelský národ…

Izrael
Izrael (oficiálně Stát Izrael) je stát na Blízkém východě, který vznikl v roce 1948. Nachází se při východním pobřeží Středozemního moře. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě s Egyptem. Izrael je maličká země, která je přibližně 4x menší než Česká republika. Je to demokratický stát s všeobecným rovným volebním právem. Hlavní město Izraele je Jeruzalém, kde byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus.

Izrael

Většinu obyvatel tvoří Židé (75,4 %). Nutno podotknout, že Židé neuznávají Ježíše za svého Mesiáše, což je samozřejmě proti Bohu. Je ale pravda, že čím dál víc Židů se odvací od původních tradic a uchyluje se k Ježíši.

Izrael je ekonomicky vyspělý stát s vysokým HDP na hlavu. Obyvatelstvo se vyznačuje mimořádně velkou kupní sílou.

V Izraeli je významně rozvinutý vojenský a aerokosmický průmysl, farmaceutický průmysl, nanotechnologie či biotechnologie.

Vyhlášení samostatného státu mělo své následky
Stát Izrael byl vyhlášen 14. května 1948. Okamžitě po vyhlášení do země vrthlo mnoho agresivních armád (Egypt, Zajordánsko, Sýrie, Libanon, Irák). Ozbrojený konflikt trval 15 měsíců. Izraelcům se podařilo útok odrazit. Tehdy jim pomohla i vojenská pomoc z bývalého Československa. Některé sousední státy atakují Izrael dodnes. Proto se Izrael musel pořádně vyzbrojit…

Od roku 1967 je Izrael považován za vlastníka jaderních zbraní. Tuto skutečnost Izrael nikdy nepotvrdil ani nevyvrátil. Jejich kosmická raketa Shavit dokáže nést jaderné zbraně a získat mezikontinentální dosah. Izrael je dokonce v podezření, že vlastní mimořádně ničivou vodíkovou bombu.

Izraelská armáda
Izraelskou armádu výstižně popsal neznámý český vojenský analytik:

“Izraelci mají v regionu s obrovským náskokem nejlepší armádu (a kvalitativně tak jednu ze pěti nejlepších na světě), dokonalá morálka, nikdy neprohráli jedinou válku, naopak mnohokrát Arabům zatopili. Dovedou snad nejlépe ze všech na světě čelit asymetrickému způsobu boje, jsou na to i dokonale vyzbrojení – a hlavně, neobtěžují se tím, aby „získávali srdce a mysl“, ale prostě tvrdě a bez omezení bojují, dávají teroristům ochutnat jejich vlastní medicínu a neřeší, jak to vypadá v televizi (a)nebo jak to vidí lidskoprávní aktivisté,“

Hexagram a Izrael
Pokud se podíváme na vlajku Izraele, spatříme hexagram. Hexagram (666) je symbol, který můžeme též spatřit v judaismu, okultismu (satanismu, vegetariánství…), zednářství apod. Tedy za vším, za čím stojí satan. Z toho je patrné, kdo Izrael založil a vede.

Vlajka Izraele
Hexagram = 666

Věčný izraelský národ
Ať je to jak chce, Izrael je vyvolený národ. Doslova můžeme prohlásit: Věčný izraelský národ. Každý, kdo bude chtít Izrael zničit (tím není myšlena jen vojenská síla!), narazí. Jak biblický Gog z dalekého severu:

Ezechiel 38,18-23 – „V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky – na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.“ „

Tak i biblický Antikrist, který  bude chtít izraelský národ terorizovat (politicky, ekonomicky…):

Daniel 11,40-45- „V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, až přijde i do Nádherné země (pozn. Izrael). Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany. V tom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci.““

Zjevení Janovo 19,19-21 – „A viděl jsem dravou šelmu (pozn. Antikrist) a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.“

Bůh Izrael miluje
Izaiáš: „Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.“

Izrael jako znamení
V Bibli stojí:
Matouš 24, 32-35 – „Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“

Fíkovník je na mnoha místech v Bibli dáván do souvislosti s Izraelem. Takže: Když se něco začne dít  v Izraeli, zbystřete pozornost, druhý příchod Ježíše Krista je ve dveřích.

Od května 1948 žijeme v posledních časech, protože vznikl Stát Izrael. O roku 1948 se formují události tak, aby mohl nastat druhý příchod Ježíše… Komunismus, studená válka, Evropská unie, Vatikán, Islámský stát, válečný zločinec Putin, uprchlíci… To všechno mělo/má svůj význam. Připravme se tedy na brzký návrat Ježíše Krista.

Zalinkuj: