Igor Chaun a křesťan Pavel

Meditátor* Igor Chaun o Pavlovi z videa:

„Originální video o pouličním kazateli v Brně. A také o tom, že „Bůh nesídlí v chrámech udělaných lidskýma rukama!“ A že „bez Svatosti nikdo nespatří Pána!“ – IGOR CHAUN: Potkal jsem Pavla cestou na setkání Gošárníků v kavárně Savoy. Muž stál před prodejnou BAŤA v setmělém zimním městě a linulo se z něj spontánní kázání… Snažil jsem se ho oslovit, ale nedařilo se příliš. Ano, byl to fanatik a nikdo ho neposlouchal… A přesto musím říci, že jsem na něj mnoho dnů potom myslel, že jsem oceňoval SÍLU JEHO VÍRY, a cosi z jeho kázání ve mně ŽILO – A ŽIJE DODNES… Ukázka silné víry a přesvědčení – nebo prostý fanatismus? – Sám sebe označil muž jako ZNOVUZROZENÉHO KŘESŤANA Z BOŽÍHO DUCHA…“

Video: Igor Chaun a křesťan Pavel (Brno, 1. 3. 2013)
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Křesťan Pavel
Kázájící muž Pavel káže biblicky. A to je velmi důležité! Na otázky odpovídá: V Bibli psáno jest…Není to žádný fanatik! Na Pavla sedí teto verš z Bible:

Pavel Římanům 1,16-18 – „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.“

Pavel má pravdu. Máme přijímat evangelium našeho Pána. Bible:

2. Tesalonickým 1,8-9 – „Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“

Pavel má pravdu i v tom, že Bůh už nesídlí ve vnějších chrámech, vystavěných lidskýma rukama. Bible:

1. Královská 8,27 – „Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?“

Pavel dělá správnou věc. Bible říká, že máme svědčit o Bohu:

Skutky 1,8 – „Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“

Žalm 71,15 – „Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení – ač nevím ani, jak je vypočíst!“

2. Timoteovi 1,8-9 – „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“

2. Timoteovi 1,12 – „Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“

Modlitba
Pane, děkuji Ti, že jsi poslal na tento svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život věčný. Můj Pane, modlím se za Igora Chauna, ať Tě pozná v plné Tvé slávě a satan ať ho nepokouší. Modlím se za bratra Pavla z videa, ať má odvahu kázat evangelium. Prosím, žehnej mu i v osobních životě. Ať má dostatek peněz, lásku i moudrost. Amen.

——————————–

*Meditace – prostor pro démony. Člověk se stává prostředníkem pro démonského ducha.

Zalinkuj: