Duch natočený v Česku. Jde o satanův podvod!

Před jízdou prý pana Miroslava Bejčeka varoval duch zemřelého řidiče. Pan Bejček ducha natočil. Experti jsou přesvědčeni, že video není nijak upravované. Prý se jedná o reziduální strašení. Dá se tomu věřit?

Ano, dá. Věřme panu Bejčekovi. Jde ale o satanův podvod! Je poměrně běžné, že se např. při spiritistických seancích zjevují „duchové“ zemřelých a komunikují s živými lidmi. Ovšem Bible před těmito „duchy“ varuje! Nejsou to totiž duchové zemřelých, ale ďábelští démoni. Podle Bible se na světě  zjevují pouze ďábelští démoni:

Zjevení Janovo 16, 14 – „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“

2. Korintským 11,14 – „A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“

Mrtví podle Bible totiž spí, nevědí nic, nevzpomínají, nechválí Boha:

Kazatel 9,5-6 – „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Žalmy 6,6 – „Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“

Žalm 115,17 – „Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“

Kde je tedy člověk po smrti?

V hrobě:

Kazatel 9,10 –  „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!!

Až nastane druhý příchod Ježíše (7.polnice), mrtví vstanou a nastane vzkříšení. Bible:

1. Tesalonickým 4,16 – „Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.“

Jan 5,28 – „Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“

Zalinkuj: