Desatero Božích přikázání

Desatero Božích přikázání přesně podle Bible. Porovnejte desatero z Bible a desatero schválené papežem.

Desatero přesně podle Bible (Deuteronomium, pátá Mojžíšova):

1/ Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2/ Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
3/ Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
4/ Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
5/ Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6/ Nezabiješ.
7/ Nesesmilníš.
8/ Nepokradeš.
9/ Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
10/ Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Desatero Božích přikázání

Desatero podle římsko-katolické církve:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš
7. Nepokradeš
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého
10. Nepožádáš statku bližního svého.

Vidíte ten rozdíl?

1/ Druhé přikázání bylo zrušeno a ostatní přikázání byla posunuta o jednu pozici zpět. „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí“ – to katolíci v desateru (katechismu) nemají. Ani nemohou mít, vždyť všude uctívají sochy, obrazy i mrtvé lidi – Marii. To je proti Bohu, jde o démonické rituály!

2/ Deváté přikázání bylo upraveno. „Nepožádáš manželky bližního svého“ je pouze část desátého přikázání!

3/ Desáté přikázání bylo rozděleno na dvě části (9 a 10), aby to číselně vycházelo.

Z toho je patrné, že „ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského“.

Je nepřípustné, aby člověk měnil Boží zákon! To žádnému člověku nepřísluší! Římsko-katolická církev, papež je zlo!

Zalinkuj: