Co je to biblický Armagedon?

Co je to biblický Armagedon? Jaderný konflikt mezi Amerikou a Ruskem, velká přírodní katastrofa nebo útok agresivních mimozemšťanů? Ani jedno z toho…

Armagedon je velký útok na Boží lid – Boží Izrael (Kristovu církev), který se uskuteční v posledních časech.

Biblický Armagedon je duchovní konflikt mezi Antikristem a Božím Izraelem (Kristovou církví). V Bibli se o Armagedonu píše pouze na jednom místě, a sice v kapitole, která popisuje Boží soud nad světem ve formě číší Božího hněvu, kterých má být sedm. Armagedon se vyskytuje v popisu šesté číše:

„Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. „Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“ Shromáždili ty krále na místo, zvané hebrejsky Harmagedon.“
Zjevení Janovo

V sedmé ráně se odehrává vlastní boj Armagedonu (nejde o vojenský konflikt, ale o duchovní):

„Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: „Stalo se!“ Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení – tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon (pozn. falešná církev) byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.“
Zjevení Janovo

A proto bděte!

„Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“
Zjevení 3,3