Co je to Biblický Armagedon?

Co je to Biblický Armagedon? Jaderný koflikt mezi Amerikou a Ruskem, velká přírodní katastrofa nebo útok agresivních mimozemšťanů? Ani jedno z toho…

Armagedon je velký útok na Boží lid – stát Izrael, který se uskuteční v posledních časech…

Biblický Armagedon je politicko-náboženský konflikt mezi Antikristem a Izraelem. V Bibli se o Armagedonu píše pouze na jednom místě, a sice v kapitole, která popisuje Boží soud nad světem ve formě sedmi posledních ran (sedmi číší Božího hněvu). Armagedon se vyskytuje v popisu šesté rány:

„Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. „Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“ Shromáždili ty krále na místo, zvané hebrejsky Harmagedon.“ (Zjevení Janovo)

V sedmé ráně se odehrává vlastní boj Armagedonu (tento konflikt nemusí být vojenský!):

„Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: „Stalo se!“ Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení – tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon (pozn. Římská církev?) byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.“ (Zjevení Janovo)

A proto bděte! Bible:

Zjevení 3,3 – „Vzpomeň si, co jsi slyšel a přijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš, přijdu jako zloděj! Ani se nedozvíš, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“

Kdo je Antikrist?
Podle Bible má být Antikrist identifikován číslem 666. Antikrist bude (nebo už je?) člověk, kterého Bůh zabije v ohnivém jezeře (stejně jako satana a lživého proroka). Antikrista zmiňuje Zjevení:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“

Antikrist je politik nebo finanční magnát. Je možné, že je to člověk, jehož firmy (banky) půjčují světovým ekonomikám, čímž je svým způsobem ovládají.

Ve Zjevení je uveden nejen Antikrist (šelma), ale i lživý pororok. Je to můj výklad Bible, ale za tohoto proroka považuji papeže Františka, který  páchá obroské zlo, a kterého očividně řídí satan a démoni (modlářství, propagace homosexuálů a transexuálů, vydávání ze za Boha…) .

Zde uvádím vlastní výklad Bible! Všechno si ověřujte v Bibli!

Videa: Biblický Armagedon
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: