Bude konec světa v roce 2018?

Nastane konec tohoto světa v roce 2018? Co vlastně znamená konec světa?

Německý židovský rabín Judah Ben Samuel, který před časem zemřel, předpověděl, že druhý příchod Ježíše Krista nastane v roce 2017. Více video od 5:35 minuty.

Video: Bohumil Kern – Košice 23.5.2015
Nahláste nám prosím nefunkční video

Pro Židy toto proroctví muselo být šokující, protože oni neuznávají Ježíše jako Mesiáše.

Ježíš v roce 2017 nepřišel. Co rok 2018?
Proč Ježíš v roce 2017 nepřišel? To já samozřejmě nevím. Jediný, kdo to ví, je Bůh (Marek 13, 32-33). Mysleme na to, že Bible hovoří i o Kristově opožděném druhém příchodu:

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
2. Petr 3,9-10

A co rok 2018? Za předpokladu, že  falešný prorok (významný pomocník Antikrista) ze Zjevení je Papež František, který byl zvolen do funkce v březnu 2013, tak by rok 2018 za jistých okolností souhlasil. Proč?

1/ Až se ujme vlády Antikrist, tak nastane sedmiletá vláda Antikrista. Falešný prorok je s tímto Antikristem úzce spojen.  Toto období je rozdělené na dvě poloviny – 3,5 a 3,5 roku:

Zjevení 11, 2: „…ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců (pozn. 3,5 roku). A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. (pozn. dalších 3,5 roku)“ To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.“

Papež František byl zvolen za papeže v březnu 2013 + 3,5 roku = září 2016.

2/ V Bibli stojí, že dalších 3,5 roku bude zkráceno: Matouš 24, 21: „Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“

To by mohlo vycházet, že konec světa, resp. druhý příchod Ježíše, nastane (po zkrácení) skutečně v roce 2018 (nejpozději v březnu 2019). To je ale jen spekulace! Tohle proroctví se samozřejmě nemusí vyplnit. Anebo také může! Je pravda, že lidi jsou už docela znechuceni proroctvími za poslední roky (rok 2000, pak rok 2012…). Další proroctví mohou lidi nebrat vážně (včetně některých křesťanů). V Bibli totiž stojí, že v posledních časech (ve kterých žijeme) přijdou posměvači:

2. Petr 3, 3-4: „Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“

V Bibli také stojí, že proroctvími nemáme pohrdat:

1. Tesalonickým 5, 16-22: „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“

Přemýšlejte o tom.

Pozor, Bůh nám říká, že druhý příchod Ježíše bude nečekaný!

Bible:

1. Tesalonickým 5, 2-6: „Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“

Matouš 24, 42-44: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“

Matouš 24, 33-34: „Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane.“

Marek 13, 32-33: „Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“

NEPODCEŇUJME PROROCTVÍ!

A teď můj (Admin Skristem.cz) výklad Bible
Papež František je pravděpodobně falešný prorok ze Zjevení. Antikrist bude/je člověk, který prostřednictvím svých finančních společností ovládá světové ekonomiky. Druhý příchod Ježíše (konec tohoto světa) očekávám v letech 2018 – 2019. Nepochybuji o tom, že v roce 2018 mohou nastat takové události (rozsáhlé války, ještě krvavější teroristické útoky, rozsáhlé živelné pohromy, schvalování ještě destruktivnějších zákonů, velké problémy s uprchlíky…), které budou předznamenávat příchod Ježíše. Je to ale jen můj výklad Bible, předpoklad, spekulace! Studujte Bibli a ptejte se Boha!

Zalinkuj: