Boží království – nová země

Bůh byl vždycky. Bůh je nestvořená všudypřítomná bytost. Bůh nám slibuje Boží království (věčný, bezstarostný, radostný život s Bohem), které nastane po soudu (Bible: „přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“).

Boží království – nová země pro svaté
Bůh vytvoří pro věrné novou zemi. Bůh nám to slibuje:

2. Petr 3, 13: „Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“

Izaiáš 65, 17 :  „Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“

Zjevení Jana 21, 1 : „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“

V Božím království bude maximální spravedlnost a láska, smrti tam nebude. Bůh lidem vytvoří ideální prostor pro věčný život. Nebudou potřeba žádné elektrárny pro výrobu elektřiny ani továrny na jídlo. O vše se postará náš Táta. Nebude tam žádné utrpení, nemoci, zlost, závist… Bůh nám říká, že to, co se děje v tomto světě, bude zapomenuto. Bůh tam bude panovat společně s věrnými.

Bible na mnoha místech hovoří o Božím království a nové zemi:

2. Petr 3, 13: „Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“

Zjevení 21, 4 : „On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Zjevení 22, 5 : „Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“

Žalmy 37, 11: „Pokorní ale obdrží zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.“

1 Korintským 2, 9: „Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

Izajáš 65, 25: „Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“

Izajáš 33, 24: „Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.“

Zjevení Janovo 21:3 : „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,“

jesus

Je možné, že „naše“ planeta bude navždy (v jiné podobě). Bůh jí může přetavit a vytvořit prostor pro život věčný.

Bible:

Žalm 37:29: „Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ní bydlet navždycky.“

Kazatel 1:4: „Jedno pokolení odchází a jiné přichází země však nehnutě trvá navěky.“

Matouš 5,5: „Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“

Jak vstoupit do Božího království?
Do Božího království může vstoupit úplně každý člověk! Není vyjímek! Stačí upřímně pozvat Ježíše Krista do svého života, mít víru v Boha, mít Boha v úctě (Jeremiáš 5, 24), mít bázeň před Bohem a plnit Jeho přikázání (Kazatel 12, 13; Deuteronomium 28, 58), následovat Ježíše, aktivně projevovat jeho lásku k Němu, uvědomovat si hříchy a upřímně je vyznávat (činit pokání). Myslete na to, že každý člověk je hříšný! Bible: „Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.“.

Bůh nám říká:

Římanům 10, 9-11: „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“

Lukáš 18, 17: „Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde.“

Lukáš 9, 23-27: „Všem pak řekl (pozn. Ježíš): „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů. Říkám vám popravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království.“

Velmi důležitý je i křest Duchem Svatým. Bůh nám říká, že bez křtu nikdo nemůže spatřit Boží království!

Bible:

Marek 16,15-18: „A řekl jim (pozn. Ježíš): „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

Jan 3,3-6: „Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.“

Skutky 2, 38-39: „Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“

Římanům 6, 3-9: „Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“

Křest Duchem Svatým (ponořením do vody) je velmi důležitý! Je to potvrzení víry v Ježíše Krista. Křtem uznáváte Ježíše za svého Pána a Spasitele, stvrzujete své rozhodnutí žít úplně nový život, život s Bohem a bez hříchu. Před křtem je velmi důležité pokání (vyznat VŠECHNY hříchy) a důkladné vyučování Písma.

Křest Duchem Svatým

Kdo se nemůže do Božího království dostat?
Do Božího království se může dostat každý člověk, který pozve Ježíše do svého života, učiní pokání a nechá se pokřtít. Do Boží přítomnosti se nemohou dostat cizoložníci, modláři, homosexuálové, lidi praktikující okultismus (astrologie, věštění, horoskopy, spiritismus, kouzlení, čarodějnictví, meditace, psychotronika, woodoo, jasnovidectví, kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, proutkaření…), lidi milující peníze….

Bůh nám říká:

Efezkým 5, 3–5: „O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.“

1. Timoteovi 6, 10: „Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“

Galatským 5,19-21: „Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“

Matouš 7, 22: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?“

1. Korintským 6, 9-10: „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“

Matouš 6,27-30: „Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“

Matouš 13,40-42: „Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Bůh na tebe čeká!
Chceš se dostat do Božího království? Chceš mít vztah s Bohem? Je to jednoduché – řekni Mu to! Zavři se do pokojíčku a řekni Mu to, povídej si s ním, On tě slyší. Bůh je všudypřítomná všeprostupující bytost, takže tě uslyší. Bible/Bůh nám říká: „když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“

Řekni Otci, že upřímně toužíš po Božím království, po Jeho přítomnosti. Modli se (nepochybuj v modlitbách – Marek 11, 22-26), čti Bibli. Co je modlitba? Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem, nic víc za tím nehledej. Je jedno jaká slova zvolíš. Bůh touží po každém člověku, i po tobě! On na to čeká, čeká na tvůj první krok…

Lukáš 11, 9-10: „A tak vám říkám (pozn. Ježíš): Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“

Myslíš si, že na Boha máš dost času? Satan čím dál silněji lidi (i mnohé křesťany!) ujišťuje v pocitu, že mají dost času, že jim žádné nebezpečí nehrozí. To je z Božího pohledu hřích! Bible: „Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“ (Marek 13). Pozor, ať vás neprobudí až příchod Božího hněvu! Bůh nám říká (Zjevení): „Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“.

Skutky: „Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!“

Zalinkuj: